Oznamy

Oznam
14. 06. 2021
Tonery.

Od 21.6.2021 platí pôvodca odpadu za likvidáciiu tonerov kategórie 080317 a 160213 (nebezpečný odpad) 600 €/t. 

Čítať viac...
Oznam
01. 04. 2021
Operačný program kvalita životného prostredia.

Stručný popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery a efektivity recyklácie elektroodpadov, za pomoci chemického spracovania v laboratóriu. Tento cieľ bude primárne napĺňaný prostredníctvom zvýšenia technologickej úrovne celého procesu recyklácie prebiehajúceho v našej prevádzke. Inovácia technologického zázemia sa bude primárne týkať laboratórnych zariadení, ktoré elektroodpad recyklujú hydrometalurgickým spôsobom.
Výsledkom realizácie zamýšľaného projektu bude najmä zvýšenie kapacity zariadení na recykláciu elektroodpadu a zvýšenie efektivity spätného získavania drahých a farebných kovov z týchto odpadov. Všetky aktivity projektu budú prebiehať v sídle našej spoločnosti v Banskej Bystrici.
Poskytovateľ pomoci
Názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
IČO: 42181810
Vyhlasovateľ
Subjekt: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
IČO: 42181810
Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Žiadateľ: ZEDKO, s.r.o.
Žiadaná výška NFP: 254 820,78 €
Schválená výška NFP: 254 820,78 €
Výzva: OPKZP-PO1-SC111-2016-16 16. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia Partneri: -- Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj
Linka pre viac informácii: https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=3c837ee6-e917-4827-96ed-261786816bc7

Čítať viac...