Recyklácia

odpadov

Rafinácia

drahých kovov

Sociálny

podnik

História

1996

spoločnosť založená ako rodinný podnik so zameraním na recykláciu drahých kovov a elektroodpadov

vstup druhej generácie rodiny do spoločnosti

2001
2005

autorizácia na zhodnocovanie elektroodpadov podľa novej legislatívy

založenie chránenej dielne na zamestnávanie osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou

2005
2006

vstup tretej generácie rodiny do spoločnosti

sťahovanie spoločnosti do novovybudovaných vlastných priestorov

2010
2012

rozšírenie priestorov spoločnosti o nový sklad

transformácia spoločnosti na registrovaný sociálny podnik

2020

Recyklácia

Hlavným cieľom recyklácie je spätné získavanie surovín, ktoré je možné znovu využiť vo výrobnom procese. Cieľom našej spoločnosti je v čo najväčšom množstve získavať tieto suroviny z elektroodpadov a iných odpadov. Tým na jednej strane chránime obnoviteľné zdroje v prírode, na druhej strane životné prostredie pred odpadmi, ktoré by ho inak znečisťovali. Aktuálne dosiahnuteľná miera recyklácie je na úrovni približne 90 %.

Zber

Elektoodpad vyzbierame, roztriedime a uskladníme pred spracovaním.

Rozoberanie

Z elektroodpadu najskôr odstránime nebezpečné časti a následne ho rozoberieme na čo najmenšie súčiastky a kovy.

Získanie kovov

Jednotlivé kovy vyseparujeme podľa druhu a čistoty, a dodáme ich na ďalšie využitie v priemysle.

Spracovanie v laboratóriu

Súčiastky s obsahom drahých kovov spracujeme v laboratóriu za použitia chemických zlúčenín.

Rafinácia drahých kovov

Drahé kovy zo získaných roztokov vyzrážame, vyčistíme a pretavíme na granulát alebo zliatky.

Vízia a ciele

Našou víziou je robiť z nášho životného prostredia čistejšie a zdravšie miesto pre život a integrovať znevýhodnených občanov do spoločnosti pomocou zamestnania a vzdelávania. Našimi cieľmi sú dlhodobá ochrana životného prostredia prostredníctvom recyklácie odpadov, inovácie v oblasti recyklácie a zamestnávanie znevýhodnených občanov v čo najvyššej možnej miere.

Vízia